Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

Felhasználási feltételek

Jogi és felelősségi nyilatkozat

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános szerződési feltételek nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltakat.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

2. Szolgáltató adatai:

Név: Maria Wilson
Cím: 3907 Michael Blvd., apt 1212, Mobile, AL 36609 USA
Telefonszám: +1 801 906 9262
E-mail cím: info@wilsonsztorik.hu 

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft 1144 Budapest, Ormánság u 4. www.tarhely.eu support@tarhely.eu

A szerződés nyelve: magyar

3. A weboldalon folytatott tevékenység

A felhasználók tájékoztatása, ötletek megosztása..

Weboldalak: wilsonsztorik.hu

4. Szerzői jogok

A weboldal teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, videók, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni, írásos hozzájárulásunk nélkül tilos! Hozzájárulunk az oladalak, bejegyzések linken keresztüli megosztásához eredeti formájában. Szerzői jog sérelmi díja napi 150 000 Ft ($500). Youtube, Facebook, Instagram, Pinterest, Patreon közösségi felületekre az előzőekben leírtak ugyan így vonatkoznak.

5. A Támogatás lehetősége

Lehetőség, arra hogy a felhasználó támogassa Patreon felületén Maria Wilson tevékenységét.

6. Felelősség

Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

7. Jogérvényesítési lehetőségek, Panaszkezelés

Célunk, hogy minden szolgáltatásunkat megfelelő minőségben és színvonalon biztosítsuk!

Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Maria Wilson
Levelezési cím: 3907 Michael Blvd., apt 1212, Mobile, AL 36609 USA
telefonszám: +1 801 906 9262 Viber applikációval is
E-mail cím: info@wilsonsztorik.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy, ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató e-mailben folytatja a levelezést, a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a beérkezést és válasz e-mailben a tudomásul vételt jelenti, amennyiben nem érkezik válasz e-mail a panasz beadványra, kérjük keresse fel a Szolgáltatót telefonon. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8. Technikai korlátok

A weboldalon történő böngészés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal működését és a szolgáltatást.

9. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató a Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül vagy hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt, adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására, javítja a helytelen vagy hibás adatokat.

10. Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az „Adatkezelési tájékoztató” menüpontban érhető el, mely elválaszthatatlan része a feltételeknek.
Az online felületeinkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzéseit vagy más javaslatait minden esetben köszönettel vesszük, de tudomásul veszik, hogy azokat bármilyen térítésre vonatkozó kötelezettség nélkül felhasználhatjuk (hiszen ezek megtételére nem köteles).

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje 2020.10.01.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Pin It on Pinterest